392 1 verbetering vorderenwelke dit onderwys en wel met de vereischte vrucht, genoten heb ben. En een volgend geflacht, het nut bemerkende, 't welk voor Kerk en Bur-' ge-rftaacuit zulke Schooien fpruitzal geerne dubbele ink om 11 en aan die bekwaa- me Meeftcrs gee ven. Doch dit gaat aan met zulke kinderen, wier Ouders dit kunnen misfehen; maar het is ook biilyk, dat men voor de Armen zorge draagt, hier onder zal 'er men niet zelden vinden, welke betoonen geest te bezittendie dus moet aangekweekt wor den hoe zal men dan middelen vinden om ook deeze te laaten onderwyzenter- wyl de Meefters eeiji goed inkomen heb ben moeten In die plaatzen, alwaar men reeds Arm~ fehoolen heeft Opgericht, doei: zich geene Zwaarigheid op; deeze Schooien kunnen op de gezegde wys voorzien worden maar hoe zai men het Bellen op zulke plaatzen, alwaar die nog niet zyn? tegen woordig kunnen geringe Burgers nog be- taalenmaar dan niet, om dat het te veel Zoude zynIndien de Armbeurs aldaar wel voorzien is, zo dat men uit dezelve zulke Schooien kan oprichtenen Meefters aan-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 532