DER SCHOOLEN. 423 of fchryven ze uit, of vertoonen dezelve voi foutendie dan wel verbeterd worden maar inderdaad zy bezeilen het niet, en zoo is het ook in 't vervolgzoo dat dit onderwys wel degelyk- dient verbeterd te worden. Alhoewel men geen bepaalde orde, vol gens welke men de Cyfferkonst, in deze Schooien, kan onderwyzen, wegens het onderfcheidene vermogen en caracter der leerlingenkan opgeevenzal ik echter de beste leerwyzeten dienlte dezer Schoo ien, mededeelen. Ik zal eerst de regels opgeeven vol gens welke de leerling dient onderweezen te worden. Daneenige aanmerkingen omtrent derzelver lchikking, manier van onderwyzing, enz. laten volgen. Wat het eerfte betreft: na eene gron dige onderrigting in de 5 grond-regels der Rekenkunde; de benaming der enkclvou- wige en zaamgeltelde getallende op telling de aftreicldng de vermenigvul diging, en deeiing zoo in 't geheel als in het gebroken, moet men overgaan om den leerling deze bewerking op de geld- fpecien te leeren toepasfen hier toe is D d 4 n00°

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 563