LXVI en Vüsfingen en het Kafteel van Rammekens, waar door zy de fleutels dezer Landen in verzeke ring had, en met de manfchap zond zy den Gra ve van Leicester, die tot Gouverneur werd aan- gefteld, maar wiens kwaade oogmerken ras blee- ken, en die van het bewind wederom afitanddeed. Prins Maurits kreeg nu de handen vol werks, door ïnlandfche beroerten, en de Spaanfche Wapenen, die ter Zee uit Spanjen herwaards een ontzachly- ke Vloot zonden, welke zy den naam van onver- winnelyke Vloot gaven, maar die god door zyne ftormwinden vernielde, en die te lande Rynberk innaamen: daarentegen nam Maurits Breda, by verrasfingdoor een turffchip inook hadden zy ne Wapenen elders voorfpoed, en de Spaanfche macht verminderde merkelyk onder de beftiering van Ernestus van Ooflenryk, die aan Parma was opgevolgden wederom opgevolgd werd door zynen broeder Albertus, die in 'teersc weder ver- fcheiden voordeden behaalde op de Staatfchen maar ook weder veel afbreuk van dezelven leed terwyl zy op Zee gelukkig Haagden, Cadix pion derden en verbrandden, en een inval op St.Tho mas deeden. Ook toonde de heer, dat Ily met Mederland was, in eene allergevaarlykfle omftan- digheid, wanneer Maurits het Staatfche leger aan voerde tegen de Spanjaarden by Nieuwpoort, daar het of fterven of overwinnen moest, wyl 'er geen vluchten plaats kon hebben, daar Maurits de Sche pen van het ftrand had doen verwyderen, en daar zyn beleid en dapperheid, maar noch meer 'sHe mels gunflige Voorzienigheid, de zege behaalde. Zoo bekroonde god den ingang der vorige Eeu- we, en nu begon voorlpoed en welvaart onder ons

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 68