ne hulp onze kleine macht beftand is geweest te gen de groote overmacht onzer vyanden, verder de middelen ter onzer verdeediging en befcher- ming aan te wenden, zal Herken en zegenen Dat de dag van den 5 Aug. dezes jaars in onze dank- baare harten leevedie maakt wederom een ge denkdag in onze Jaarboeken; hy was 'er al vroeg aanmerkelyk in; 't was den 5 Auguitus 1506, dat de beeldilormery te Yperen een aanvang nam; 't was den 5 Aug 1573, dat de Zeeuwen het Kaileel van Rammekens innamen't was den 5 Aug. 1716, dat Prins Eugenius met een leger van 80000 man voor Peterwaradyn de Turken, wier leger 200C00 man fterk was, in een gevecht, dat 7 uuren duur de, zoo verfloegdat daar in wel 50000 van hen zoo gedood als gevangen werden't was den 5 Aug. van dit jaar, dat Engeland ondervond, hoe groot de heldenmoed der Nederlanderen zyeen helden moed, die de verwondering aan de voornaamfte Hoven van Europa heeft weggedragenen waar aan elk rechtfchapen Nederlander, nu en in vol gende gedachten, met blydfchap en dankbaarheid zal gedenken. Op dit bericht nopens de vier laatfte algemeene Vergaderingen van het Genootfchap, zal niet on gepast volgen het verflag van 't verrichte in de vergaderinge der Heeren Directeuren, den drieën- twintigften van louwmaand des 5*# 2 aars LXXXIÏÏ V

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 85