N a dat ik den 5 Aug. 1782 het ver* volg der geschiedkundige narichten had overgegeevenontfing ik weder om den 27 dier maand, eenen brief van den Wel Ed. Geftrengen Heer adri- aan moens, van Batavia gefchreeven den 1 November 17 8t, mij onder an deren berichtendeDat hij wegens verfcheide fterfgevallen onder de.Hoo- ge Regeeringe op Batavia uit het be- ix> deel, Mm ftuur Bladz, 54$ Naschrift BLANKE EN ZWARTE JOODEN TE C O C H I M, Uit de laatst ingekoomen Berichten van den Wel Edelen Gellrengen Heer moens. DOOR ADRIANUS 'SGRAVEZAND m m o betreffende de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 691