XI 3 g. Men maake ook, zoo veel mogelyk is, mel- dinge van de Handfchriften en onuitgegee- vene ftukken, die onder de Liefhebbers der Nederlandfche Hiftorien bewaard worden van de befchryvingen der Steden en Dor pen;en van defchrifcen der genen, die, met verzwyginge van hunne naamen's Lands Hiftorien en Staaisbeftier eenig licht bygezet hebben. 4. Nog vordert men eene aanwyzingewaar men nader berigt, betreffende de opgegeeven Schryvers, kan vinden. B Zyn ''er geene algcmeene en byzondere ge breken in de mriebtinge en le er wy ze onzer Va- derlandfche Hoe,ge Schooien Welke zyn de voor- naamjie En wat kan tot verbeteringe daar van in het werk gefield wordentot [goediger voort- zei tinge van aller le ie Wetenfchappenen ter meerder befchavinge onzer Natie Door algcmeene gebreken verftaat men zulke, die betrekkeiyk zyn cp de Akademifche leerwy- zevoor zoo verre zy het ganriche lichaam der ftudeerenden betreft J en door by zonder e zulke, die opzicht hebben op de byzondere takken van ftudien. C. Dewyl de fchadelykheid der begravenhfen binnen de Steden en Kerken ten vollen bewezen en vry algemeen erkend iswelke zyn de ver fchi!lende redenen, dat die nadeeligegewoonte in deze Rcpublyk biyft (tand grygenen welke zyn de beste middelenom dezelve te doen ophouden? D. Elk

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 13