Bladz. 383 beschryving m a l a k S E TIN-ERTS, M Y N E N, door M. H O V T T U r N. Ji oen ik de Befchryving van eenigc Oost-Indifcbe Tin-ErtJenin het voor gaande ix. deel dezer Verhandelingen geplaatst, aan ons Genootfchap inle verde, had ik nog de Malakfe Tin- Ertsdie de zeldzaamfte is, niet beko men. Sedert is my, door wylen den Wel Ed. Geltrengen Heer Mr. j. c. m. badermacher wiens aller droevigftc dood wy ten billykfte betreuren, nu om- VAN D E EN DERZELVER

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 457