484 s. de wind over betering in te weeg was gebragt,' waardoor dit Werktuig eene meerde ren graad van perfectie gekregen heeftj En alzoo niet weet, dat dit laatfle in het nederduitsch behoorlyk is aan den dag gebragt, heb ik het niet ondien- ftig geacht: ter voltooijing van het geen ter afbinding van den polypus zou de konnen dienen, of noch aan ont breken; het gemelde Werktuig in plaat hier achter aan te voegen; waar mede vertrouw, dat deeze taak, hier door ten vollen bereikt zal zyn wyl men door behulp deezer twee verfchillende Werktuigen, namelyk het Tandrat van den Heer hofman, met den flappen draad, en hetlaatstge- melde(hier achter verbeeld) in flaat gefield wordt, alle foorten van polypi zoo wel vaginales, ut er'miguttural es ei nafalesfcheedelyjmoederkeel on neus polypendie onder het bereik der vin geren vallen, af te binden. Ik gaa thans over tot flaaving van myn gezegde: - drie gevallen, waar van twee het relaas van polypi uterini en een, de polypus gutturalis betreft, met de noodige omflandigheden op te geeven. EER*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1786 | | pagina 560