v E R II A N D E U N G OVER D E VERGIFTEN; TOT HET RYK. DER DIEREN EETREKKELYK? DOOR G. T> E WIN A INLEIDING.1 De verbazende en oogenblikkelyke werking van fommige vergiftenin het teedere lichaamsgeftel yan merit- fchen en dieren te weeg gebracht, was oorzaak, dat de oudeenhedendaagfche Geneeskundigen de wonderbare uit- werkfels dezer doodelyke krachten mefi alle oplettendheid naarfporende daar uit eene leering faamfteldenwaaraan men den naam gaf van toxicologia kennis der vergiften. nicander, beroemd Grieksch dich ter en geneesmeestergeboortig van Ca» los

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1790 | | pagina 317