ANTWOORD V RAAG, OP DE VOOR HET JAAR M D C C C I L opgegeven: Daar de uit loo zing van het tandwateruit het Eiland van walcjieren, daaglijks meer en meer belemmerd en verhinderd wordtvraagt men: wat of welke daar van de oorzaken zijn Of de vier /luizenwelke thans gezamenlijk alleen moeten dienenom het overtollig tandwater des Eilands te verzettenin fiaat gefield kunnen wor den om dit genoegzaambuiten behulp van an dere waterwerken te verrichten Zoo jawelke middelen daar toe aan gemelde (luizen zouden moeten worden aangewendmet opgaaf eener ophelderende teekeningdes noadsen bera ming van onkosten. Zoo neenwelke andere middelenhet zij door aanleg van nieuwe jluizen 9 watermolensafdam mingen of andere werkenhet zy door vereeni- ging van onderfcheidene hulpmiddelenhier toe kunnen en moeten gebezigd worden met aanwij-, zing der plaatfenwaar te ftellenen met bij voeging der noodige teekeningenmitsgaders begroo ting der kostenzo-o van het ftellenals van het jaarlijks onderhoud Aan het welk de gouden eerprijs,, door het zeeuw sch Genootfchap der Wetenfchap.penden veertienden van Lentemaand des jaars 1804, is toegewezen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1807 | | pagina 305