D e voorgeftelde Vraag is, wat dc hoofd punten aangaat tweeledig: 8 T. SPELEYELD, OVER DE OPSLIK K INC EERSTE AFDEELING. Over de oorzaken van het aandikken van het Kanaal Welzinge en van de Haven van Middelburg. Voor eerst Welke zijn de oorzaken van het aan flikken van gemelde Haven en Kanaal? Ten tweeden Welke zijn de gefchikfle mid->' delenom beide uittediepen, en in het ver volg op de behoorlijke diepte te houden Zeer wijsfelijk is het, mijns erachtens, dat het Genootfchap het opfpeuren van dc oor zaken der aanflikkir.g het tweede lid der Vraag heeft doen voorafgaan alzoo van de juiste cn naauwkeurige oplosfing van het eerste, ook die van het volgende afhangten 'er zelfs geheel uit moet voortvloeïjen. Men moge buiten ee- tie grondige kennis van het kwaad midde len ter hand kunnen nemen, welke het voor een oogenblik vcrheelendoch deze middelen yxlve zijn dikwijls niet dan te zeer gefchikt §nj het te verergeren om het voor altoos weg

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 100