T.SPELEVSLD; OVER EE OPSLIK K! Nó het Nieuw land ilechts als eene Plaat wordt af gebeeld.Ik weet hoe weinig vertrouwen 'cr op diergelijke getuigenisfen en zelfs o,p die onzer vroegfte Schrijvers over deze on derwerpen, te flcüen is ik weet dat men beter uit de oude geulenwelke de Rivieren ais geaenkteekens harer vorige loopbanen overlaten derzclver ftrekkingen kan opma ken, dan uit de verhalen van onkundige Ge- fchiedfchrijvers doch wanneer de menfehe- lijke gedenkfchriften overeenstemmen met ge zonde grondbeginfels, kunnen de gevolgtrek kingen daar uit opgemaakt, niet dan 'er bij winnen. Middelburg was het dan aan het SchengeK vcrfchuldigdin hare eerste opkomst eene plaats te zijn, welke het voordeel genoot van bijna onmiddelijk aan Zee te ligg'en cn tevens eene Baai voor zich te hebben, welke veilig de zwaarfte Vloten konde bevatten. Koe zou het anders tc begrijpen zijn, dat een Volk, 't welk van deszelfs eerste opkomst af, zich enkel op den Zeehandel toelag eene Laridftad, gelijk Middelburg thans is tot den eersten ftapel van Hardel en Zeevaart zou verkozen hebben? Geene plaats kon beter dan deze, alle de voordeden bezitten, welke, ten tijde der Romeinen, Domburg cn IVest- kap-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 108