S X. DER. MIDDELBIRGSCHE HAVEN. IJ ftroom nog veel zwakker en nog meer naar den Iiotid afgeleid: de geul van tact Sloe moest dus vernaauwenen de plaat de Kaloot reeds door het ftuken van den vloed op Zuidbeveland geboren 111.), fpoedig aan- wasfen. Doch vooral moest het nadeelig uitwerk- fel van dit toeval fpoedig geopenbaard wor den in de Baai voor Middelburg. Da- Zuidvliet digsc aan het Fe erfc he Gat liggen de, ontving deszelfs fterkften ftroom en nam dien van het Schengen tot zich: derzelver Kb, vooral krachtiger dan die van het Schen gen zijnde (j 1.ontlastte zich geheel door het Veerfche Gaten fleepte ook een gedeel te van die uit het Schengen mede. Hier door wierd deze Baai van alle fchuring be roofd: de Vloed van het Sloe, langs Zuid beveland heen vlietende, maakte aan de Westzijde een Wantijin 't welk alle deszelfs medegevoerde ftoffen zich nederzetten, zonder weder verdreven te kunnen worden. De plaat voor de Middelburgfche Haven groeide derhalven fpoedig aan, en wierd in het te genwoordig Nieuwland hervormd. De on dergang van het eertijds bloeijend Arnemui- B de n

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 111