S© T.SÏELB VELD,OVER EE OPSLIKKEN®, den was nu zeker: dezelfde plaats, voor wel ke nog in het jaar 1396 eene Vloot van honderd vijf en dertig fchepen konde gebor gen worden, was in 1615. (g) reeds bijna niet inftaat, derzelver geringe Kil bevaarbaar te houden, en terwijl door den fterken in vallenden Vloed van Ter VeerNoordbeve- landWolfertsdyk en een gedeelte van Zuid- beveland waren afgenomen, volgde in de ja ren 1631 1645 1661 1671 enz. voor St. Joosland en om het Arnemuidenfche Gat, de eene bedijking en uitbreiding op de andere. De onuitputtelijke werkzaamheidde on vermoeide poogingen der Zeelanderen, hoe wel niet altoos met de vereischte kunde te werk gefield, hielden alleenlijk nog eene kleine geul openzonder welke St. Joosland zeer fpoedig met Walcheren vereenigd zou zijn geworden. S XI. En, waarlijk, dit kon niet anders zijnals men opmerkt, dat het Kanaal voor de Mid delbar gfche Havenuit den aanwas van het Se. Joosland geboren zijnde, als eene dubbe le EOSHORN, Ifte. Deel, paj;, 346. DezeHSfepag. 273.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 112