W ILL E M, ,ÏI AAN Z IJ N E MAJESTEIT KONING DER NEDERLANDEN,. PRINS VA N ORANJE NASSAU, GROOT-I-IERTOG VAN LUXEMBURG enz. enz. enz. PROTECTOR VAN IIET ZEEUWSCII GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPE N. SIRE! PJeefc UWE MAJESTEIT, op hoe eerbiedig verzoek van het zeeüwsch GENOOTSCHAP DEK WETENSCHAPPEN aan hetzelve wel gelieven te vergunnen het T weed®

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 11