tl. O P D R A G T. Tweede Deel van deszelfs Nieuwe Verhande lingen aan Hoogstdezelve op te dragen, het tnag thans de eer hebben, die hulde aan UWE MAJESTEIT, den Beschermer dezer Maatschappijallereerbiedigst toe te brengen, Mogt zij voonnaalsgedurende cene reeks van jarende bescherming genieten van wijlen UWER MAJESTEITS Heer Vader, Doorluchtiger nagedachtenis, het is haar eene dubbele vreugde den doorluch eigen Zoon in UWER MAJESTEITS Persoon, in dezelfde betrekking te mogen eerbiedigen-, en, met het warmst gevoel van dankbaarheid, de hooge gunst eener aanmerkelijke onder steuning, ter instandhouding en uitbreiding van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 12