DER MIDDELBURCSCHE SAVEN. gt in vroegere tijden ten opzigte van het Kanaal en de haven hebben plaats gehad, en uit de beknopte befchouwing van den daar uit voort- vloeijenden tegenwoordigen toeftand, de gron den van het kwaad hebben opgefpoord, kun nen wijal het boven verhandelde zamentrek- kende deze volgende grondoorzaken opgeven. i Om dat het Kanaal voor de Haven van Middelburg van den Stroom des Vloeds eens deels is berooft, anderdeels, niet dan een ftui- tenden Stroom heeft. s° Om dat de verzanding van hét Schen- gen en de verzwakte Eb van het Sloe ook dit Kanaal van de Ebftroom beroovcn. 3° Om dat het water, 't welk ieder ge tij in de haven wasttegen de ftad moet flui ten en aldaarzoo wel als in het Kanaalde medegevoerde Zand en Slibftoffen moet neder- leggen. Laten Wij onderzoeken welke middelen ter wegnemiag dezer kwalen zijn in het werk te Hellen. M T W E E-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 123