3» T.SÏELÏÏ rELDjOVER DE OPS I, IK KIN® TWEEDE AFDEELING. Over de middelen van herjlel. XXV. Ik heb in het begin dezer Verhandeling ge zegd, dat uit het onderzoek van de oorzaken van het kwaad, tevens de bronnen voort vloeiden om het te verheelen; en in de daad kunnen deze bronnen niet ontftaan dan uit de volgende regelen. I- Om te trachten den Vloed, zoo veel mogelijk, met kracht in eene der monden van het Kanaal te leiden. a° Om insgelijks de Eb door den tegen- overgeftelden mond te doen ftroomen. 3° Om te'beletten, dat door den Vloed Zand en Slib in de Haven worde gevoerd, XXVI, Dan, daar buitenkomende oniftandigheden de uitvoering der twee eerfte punten kunnen verhinderen, dient men in dat gevalzoo wel ten aanzien van bet Kanaal, als van de Haven dezen algemeenen regel in het oog te hou den 4? Dat,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 124