DER MIDDELSUÏSSCHS HAVEN. 35 gel, is men verpligt met eene behoedzaamheid te werk te gaan welke de gevaarlijke ftand van liet Kanaal, in deszelfs betrekking tot an dere gaten, vordert. De beste middelen ter herfcelling van het kanaal en der haven kunnen daarom gebreken bezitten,die mogelijk niet te verhelpen zijn.Slechts één Ontwerp is mij bekendt welk misfchien die gebreken zou kun nen voorkomen. Daar echter de dwaling dik wijls tot het befef der waarheid opleidt, zal ik mij in de opgaaf der middelen niet tot dit alleen bepalen. Uit de gebrekkigfte ont werpen leidt een verftandig en van bet piaat- felxjke wel onderrigt Man fomtijds de beste ge volgen af. De gebreken welke mijne kort zichtigheid mij belet in de volgende ontwer pen weg te nemen, zullen door meer kundi- gen misfchien zonder moeite op te losfen zijn, XXVIII. Reeds bij den aanwas van het kwaad nam men middeleïi bij de- hand om het voorteko- men. De Kronijken verhalen, dat men aan het Antemuidenfche Gat een nieuw Kanaal graafdeom 'er den Vloed langs af te leiden dat men werktuigen ter verdieping of fchuring toeftelde; dat men vervolgens het Vioedwater, deer bedammingen of kribben, deszelfs Stroom C 2 be-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 127