3S T. SPELBVELD, OVER It SPSLIK.K1NO tc floppen ten zij men een middel tonde bedenken om zonder Stroom het water op hc: Vlakke of voor Rammekens diep tc houden? Ik beken dat deze zwarigheden mij zoo moeijëlijk, de aantewendene middelen zoo onzeker toefchijnen dat ik geheel van het ontwerp om met den Vloed en Eb of mee de Eb alleen in het Kanaal te werken af zie en mij alleen tot die middelen zal bepa len, welke eene gcheele affluiting van het Ka naal bevatten. Zie hier dan mijne ontwerpen desaangaande. EERSTE ONTWERP. XXX. Dit ontwerp bcflaat alleenlijk daarin niet flcchts de haven van Middelburgmaar oók het geheele Kanaal in. een Dokkanaal te verande ren. Om dit met de minfte kosten te bewerk- jftelligen gelieve men voorafwat de zui delijke mond van het Kanaal betrefthet oog te werpen op de teekening, zijnde deeze mond Verkleind naar oen naauwkeurig opgemeten nian.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 130