DER MIDBELBURGSCHE HAVEN. 45 de hoofden het fpuiwater onbelemmerd door latende het welk in Vlisfingen geen plaats heeft zou hier door de fpuijing meer uit werking hebbenen niet zoo menigvuldig behoeven herhaald te wordenals in de Lands haven dier plaats. u° Tevens zou men3 om dezelve uitgebreid heid van het Kanaaldes verkiezende zonder belemmering der Schepen dagelijks kunnen fchutten en fpuijen dewijl hier toe altoos water genoeg zou kunnen voorhanden zijn. XXXVI. Behalve dit biedt het Dokkanaal nog meer bijzondere plaatfelijke voordeden aan. i°. De haven en het Kanaal zouden altijd be vaarbaar zijn. 2? De bodems der haven, grachtenen Stads dokken zou men nimmer ledig behoeven te laten loopen waardoor de gezondheid der In gezetenen zeer bevorderd zou worden welke thansdoor de nadeelige uitwaasfemingen der droogioopende Stads Kanalen voor al in hee- te zomerdagen bijzonder benadeeld wordt. 3° Men zou door dezen aanleg der Huizen zeker wel groote onkosten moeten maken doch daar bij tevens in eens van alle baggcring bevrijd zijnwelke thans alle jaren gefchie- den

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 137