DER SIID D EL B URG S CH E HAVEN. 47 den worden en ten tweeden al ware het dat beide te gelijk aan derzelver Huisdeuren beddingenenz. herftellingen noodig hadden kan alsoos het water door de Hekken in- en uitgelaten worden. 2°. Doch zal men zeggen al toegeftemd zijndedat de Molensdoor het in en uitlaten van water in het Dokkanaalkunnen werken dan. doet zich nog eene nieuwe zwarigheid op ten aanzien der riolen welke veel lager lig gen dan de Molens zoo dat dezelve hij het doen werken der Molens moeten onderloo- pen of door fchuiven verftopt worden wel- ïe derhalven bij gebrek van fpuijing vatl het Dokkanaal geene uitloozing zouden heb ben en 'er dus een groot ongemak 't welk nu reeds voor de Stad beftaaczoude vermeer deren. Ik erken dat hoe zeer 'er verfcheide riolen van bijzondere huizen ten minden 10 voeten boven laag water peil liggen de Stads rio len echter 'er Hechts 334 voeten boven zijn de men altoos verpligt zal zijndeze rio len met fchuiven te Hoppen waneer men water ter fpuijing, fchutting, of voor de Mo lens inlaat. Doch de thans beftaande gebrek kige loozing van water uit de riolen zal door een goeden aanleg der fpuifluisgeheel ver hol-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 139