O P D R A G T. nr. van den werkkring dezes Genootschapsopen lijk te erkennen. Moge UWE MAJESTEIT, tot Maar genoegen in dezen bundel Verhandelingen de blijken vinden, dat ook dit Genootschap nuttige kennis en maatschappelijk heil bij voortduring tracht te bevorderen Mogen UWER M A J E S T E I T S geëerbiedigde Pctsoon en Vorstelijk Huis, moge Hoogst Derzeiver regering door den ALMAGTIGEN gezegend zijnKunsten en Wetenschappen en alle nuttige Maat schappijen in UWER MAJESTEITS Rijksgebied bij ongestoorden Vrede in bloei en luister immer toenemen! UWE

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 13