oer middelb-urosche haven. 49 fchiedon. Zoodanig als ik die hier heb be paald zouden de beddingen nog omtrent 5 a 6 voeten hooger liggen dan die der Dok- fluis te Vlisfingen maar dewijl de zwaarste Schepen welke in Middelburg doorgefchut worden, Hechts 15 voeten diep gaan, en men op bovengemelde wijs altijd omtrent 17 voe» ten ichutting heeft kan zoodanige aanleg voldoende zijnnogtans dient in acht ge nomen te worden dat hoe lager de beddin gen der Sluizen worden aangelegd hoe be ter zulks is want1 Kan 'er als dan te meer water in het Dokkanaal ingelaten wor den. 2° Kunnen de ligte Schepen en zelfs de zware ongeladeneook met de allerlaagile fpuijing, dan te minder droog vallen. 3° Kan men ah dan zoo veel te krachtiger en dieper fpuijing in den mond of monden van het Ka- naai te weeg brengen het welk in dit ge val het groote doel moet zijn. Evenwel zoude men bij eene Hechts gerin ge verdieping van het Kanaalhet water tot het allerlaagfte peil kunnen doen wegloopen, zonder dat zware Schepen zoo men zulks verkoos zouden behoeven droog te liggen (hoewel dit in de mulle bodems onzer Kanalen weinig ongemaks heeft). Men behoefde daar toe alleenlijk het Stadsdok te herftel'en en des- II. D e e D zelfs

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 141