5" T. SPELEVELQ, ©VER BE 0P3LIKKING Het is wao^, uit hoofde van het geen in 5 I. wegens den loop der ftroomen is bepaald, fchijnt dit met betrekking tot den Vloed niet zo zeer te vreezen te zijn al zoo deszelfs ftroom al zoo regt door dit gedeelte van het Sloe als langs het Zuidwestelijk deel van Noord- beveland kan ftroomen maar ten aanzien van de Eb verdient dit de ernstigfte overwe ging alzoo het mij voorkomt dat dezelve zeer door de geul tusfchen Noordbeveland en Vere moet getrokken worden het welk dan tevens veclligt eene afleiding van den Vloed in het vervolg zoude kunnen veroorzaken. Het zou derhalven noodig zijn dat mets door herhaalde proeven zich verzekerde of de diepte ter plaats waar het nieuwe Kanaal ge opend zou worden afneemt of niet. s XLV. In allen gevalle kan 'er thans naar mijne gedachten geene gefchikter plaats dan deze voor den aanleg eener goede Middelbargfche Haven gevonden worden. De diepte is 'er een derde meerder dan voor Rammekens en ruim eens zoo groot dan voor Arnemuiden. Daar en boven kan 'er de aanflikking nies ligt in die mate plaats hebben. Door de üuis zo digt als mogelijk is aan de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 150