DER MIDDELS ÜR G S C HE HAVEN. tl fchikt bevonden wierd, 'er geen anderen weg zoude overig blijven dan een Kanaal achter Ve- re te openen. s XLIX. Zoodanig zijn naar mijne geringe kennis de oorzaken der aanflikking van de Haven van Middelburg en van het Welzingfche Kanaal zoodanige de middelen om deze aanflikking in het vervolg te voorkomen. Alle fteunen zij op een en hetzelfde grondbeginfel alle kunnen derhalven tot een algemeen middel gebragt worden daar in beftaande dat den Stroom allen doorgang geweigerd wordewanneer hem geene voldoende doorllraling te bezorgen is. c§ xxvio S L. En daar mij niet bewust isdat 'er eenige andere middelen dan de voorgeftelde aan het bedoelde oogmerk kunnen voldoen fchijnt het mij tevens toe dat dit gedeelte der vraag van het Genootfchap betreffende de eenvou dig/Ie en meervermogende middelen hier te vens mede wordt beantwoord want de eenigfle middelen moeten altijd de eenvoudigfte en meest vermogende zijn. LI. Het is waarde vraag van het Genootfchap et.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 153