<5a T. SFELEVELD, SVl R. D E O PS LIKKING enkel betrekking hebbende op het Kanaal van fFelzinge, en de Haven van Middelburgs zou de ik ter oplosfiug dezer vraag misfchiên met de opgave der twee eerfte Ontwerpen hebben kunnen voldaan dan daar de beste middelen ter bewaring van het Kanaal vruchteloos ver- fpild zouden zijn zonder zich van de behoor lijke uitloozing te verzekeren heb ik bet ge waagd hier in buiten mijn Onderwerp te tre den dit punt als onaffcheidelijk van het eer fte oordeelende.Ik erken dat dit niet het minst moeijelijk onderzoek is de ongemak ken in het Kanaal kunnen met het wel be lleden eeniger kosten gemakkelijk verholpen worden doch het is aldus niet gelegen met die welke daar buiten plaats hebben om dat dezelve grootendeels afhangen van smftan- digheden op welke de kunst zonder de ver- fpilling der uitterfte vermogens, weinig vermag. LII. Ik heb in hetnafpeuren dezer omftandigheden alle omflagtigheid trachten te vermijden wel ke niet dan verwarring kon baren ik heb mij ook in de Opgave der Ontwerpen flechts tot de algemeene aanwijzing der hoofdmidde len met terzijde Helling der bijzondere wij ze van uitvoering bepaald dit oordeelde ik meer

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 154