EER MID D E 1 B 0 P. G S C IIE HAVEN. 65 En dus is het ook met alle diergelijke halve middelen gelegen. Hier mede zal ik ïnijne aanmerkingen over de voorgeftelde vraag afbrekenniet bijvoeging dat i, indien ik geoordeeld heb L.dat de VoorgeflagetiË Ontwerpen als de eenigjle kon den befchouwd worden het vermetel zou zijn, daar mede te willen bevestigen, dat men met uitgebreider kundigheden en meer plaatfe- lijke kennis niet in ftaat zoude zijn, eenvou digere en gefchifeteré middelen uit te vinden. Mijn doelwit flrekt zich derhalven niet verder uit dan iets te mogen toebrengen tot bevordering van zoodanige middelen en ik zal mijne moeite genoeg beloond achten hierin alleen de goedkeuring van het geëerd Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen verkregen te hebben. NATUUR WIJST MIJ HET SPOO R.— Den 18 Februarïj 1806. 4 II. DEEL. E A NT-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 157