ANTWOORD 'V R A A G OP DE VOOR. HET JAAR M D C C C V. O P GE GEVEN: Daar dePijthagorifche Wijsgeer apollonius van Tijana door fommige HeidenJ'chc en andere Schrijvers in gelijken rang met on zen gezegen den Zaligmaker jezus Chris tus geplaatst is vraagt het Genootfchap in de eerste plaats wat men naar waar heid of waarfchijiilijkheid van dien zonder lingen Man denken moet en vervolgens of ook en in hoe verre eene vergelijking der berichten ons door philo stratus en anderen wegens apollonius, en door de Euangelistennopens jezus Christus nagelaten met en gevoegd bij eene vergelij king van de uiterlijke omjlandigheden dier Schrijvers een bewijs kan opleveren voor de echtheid der Euangdifchc Schriften Aan het welk de gouden Eerprijs door het ZEBUWSCH GENOOTSCHAP DER WE TENSCHAPPEN den negendei} van Win termaand 1807. is toegewezen, E 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 161