ANTWOORD OP DE VRAAG, Daar de Pijthagorifche Wijsgeer apollonius van Tijana door fommige licidenfche en andere Schrijvers in gelijken rang met on zen gezegenden Zaligmaker jezus Chris tus geplaatst is vraagt het Genootj'chap in de eerste plaats wat men naar waar heid of waarjchijnlijkheid van dien zonder lingen Man denken moet en vervolgens of ook en in hoe verre 5 eene vergelijking der berichtenons door philosthatus^ anderen wegens apollonius, en door de Euaiïgelistennopens jezus Christus nagelaten met en gevoegd bij eene vergelij king van de uiterlijke omjlandighedcn dier Schrijvers een bewijs, kan opleveren voor de echtheid der f uangelifche Schriften P DOOR JOH ANN ES ANTONIJ LOTZE Theol. Doft. Prof. et Concionator Academicus te Fran&ker e n HENRIK WILLEM TIJD EMAN j. v. d> et Profesfor aldaar. onder de Zinfpreuk la raison nous est comm.une, et nous avon5 ï.e m i\1 e ikteret l'ócouter. R O U S S E A U. O o'0>i><XXïOOCCjoo* inleiding ï~Tet Christendom dat aan elk onbevoor- oordeelden zich aanprijstdoor de zuiver- E 3 h<dd

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 163