72 J. H. LOTZE EN II. W. TIJDEMAN, Heidenen velerhande middelen beproefde, om de verdere uitbreiding van het Christendom te beletten en den geheelen val van het Hei dendom voortekomen. Dit was het doel van zoo vele harde befchuldigingen tegen de Chris tenen die men affchetste als vijanden van de openbare rustals menfchen, die niets dan on lusten en beroeringen verwekten en die de oorzaak waren van zoo vele rampen als van tijd tot tijd den Staat troffen (g). Dan, hoe zeer men ook toenmaals van alle zulke pogingen veel goeds zich beloofde ze wier gen echter ongenoegzaam bevonden ja zelfs dat ze in hare uitwerkfelen dienden tot eene meerdere bevordering van de zaak des Chris tendoms. Veel gevaarlijker was daarentegen voor dezes belangen de beilrijding van den Christelijken Godsdienst door dezen en genen Hei- door B ij n Tt e r sh n e k de Rcliglone peregrina png. 19a. feqq O—, nok waren de Romeinen 7,00 verdraagzaam niet, als men denkt, gelijk onder anderen bewezen is door Wa Ich. Cf) kier dat Tacitus Annul. Lib. XV. C. 44. do Christenen noemt haters van 't Menschdom Cover deze plaats van Tacitusdie zoo zeer bedreden is geworden, verdient nagezien te worden J. F. Greene rus de odio hum. generis Christ, olim. Romanis obje£to~) en Suetonius in Ncrone Cap. 16. noemt den Christelijken Godsdienst eene boosaardige bijge lovigheid. Cs) kien kan hier over nadaan Kortholt Pagonus ohtrec- patorfeu de Cahnnniis gentilium in Christianas J o, J a f. fiuldricins de Calumniis gentilium in Christianas

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 166