over afollonius van tijana 75 ding onze fnipper-uren te wijden veeleer drong ons hier toe de rustelooze poging van eenigendie in onze dagen niets onbeproefd laten om de echtheid der Schriften van het Nieuw Verbondware het mogelijk ge heel en al om verre te rukken en welke men op geene gepaster wijze kan tegengaan dan door aan te toonen dat buiten het Nieuw Verbond geen werk zoo vele innerlijke overtuigende kenmerken van echtheid draagt. Ons dan tot de behandeling van het opge- gevene vraagltuk zettende zullen wij deze orde volgen dat wij eerst onderzoek doen wat wij te denken hebben van apollonius yan Tijana en daarna zullen wij onderzoe ken of uit de vergelijking der berigten en der berigtgevers van apoli.onius en van onzen Zaligmaker de echtheid der Euatigeli- fche Schriften geftaafd kan worden. EERSTE A F DEELING. S l. Zullen wij aan het eerste lid van het op- gegevene vraagftuk voldoen het zal dan noo- dig

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 169