a VOORBERICT. Door de vereeniging van het Vaderland met Frankrijk, verloor ook dit Genootschap in Koning loüewijk eenen beschermer, van wien het de ondubbelzinnigste bewijzen van welwillendheid en edelmoedige ondersteuning had mogen ondervinden.Over het ongun stige van het opgevolgde doorgeworsteld tijd vak voor de beoefening van kunsten en weten schappen en ter instandhouding van geleerde en menschlievende Maatschappijen vooral der zoodanige die gelijk de Zeeuwsche door zich zelve, uit eigene bijdragen moes ten bestaan, zullen wij verder wel niet be hoeven uit te weidenmaar liever, met dank gevoel aan het goedertieren Opperwezenons verheugen, dat, in weerwil van den druk der dagen en alle ontmoedigende tijdsomstandig heden ook het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn aanzijn heeft behouden, en met de overige Zuster-Maatschappijen, bij 5c herborene Vrijheid, weder ijverig werk zaam is, om deszelfs Spreuk Non sordent in Undis te verwezenlijken. Zeer bemoedigend daar toe 'was dat de Souvereine Vorst, in wien wij thans onzen geliefden Koning eerbiedigen kort na de heugelijke omwending van zaken de Stad Mid-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 16