OVER APOLLONIU3 VAN TIJ ANA. ~J allen hebben nogtans uit eene en dezelfde bron moeten putten te weten uit philostra- tus; maar van wat waarde dezen bron is blijft het onderwerp van eene gezette en on partijdige nafporing waarmede wij ons ook zullen moeten bezig houden. II. Apollonius was naar het berigt van philostratus geboren te Tij ana eene Stad gelegen in hetlandfchap Cappadociavan waar hij dan ook bijgenaamd wordt Tijaneus, of Tijanenfis. Schoon het genoegzaam ze ker is dat hij geleefd heeft in de eerde eeuw van het Christendom kan echter het jaar van zijne geboorte met geene volkomene zekerheid be- dezen bij zijn verflag ten gronde gelegd maar ook be rispt. Met Verhaal van Till em ont is ook door Olearius an 't LatijB vertaald en met aanmerkingen in de prolegomena zijner Uitgave van Philostratus geplaatstp. XX—XXII. Het zelve is door Robert Jenkins in *t Engelsch vertaald met Voorrede en Aanteekeningcn en in de Engelfche Algemeene His torie ingelast. Ook lieeft Prïdeaux in 't Engelsch; en de Abt du Pin in 't Fransch over hem gefchreven immers aan dezen laatsten wordt toegelehreven 't Franfchc Werkje Histoire d^Ap. de T. covvaincue de fausfetêWij hebben geen gebruik kunnen maken van EmChrist. Sc broeder, Profesf. Wittenberg. Disptitatrones 3. de Apolïon. Tijaneo 1723. die vermeld worden door Heurr.an Adnot: ad Fabric, fliblioth. Gra?c, ed. Harl. T. V. p. 561. Eerst na 't uitwerken en bekroonen dezer Verhandeling heb ben wij kurnen gebruik maken van Wielan s Agatb'daemon (d, 3. Apollonius, zie ftraks §11. aanm.) Sammtl, Werk. 32. Band.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 171