78 J. H, I.OTZE EN H. W. TIJDEMAN, bepaald worden o Indien men op het ver» flag dat de genoemde Levensbefchrijver van hem geeftaangaatdan zou zijne geboor te door buitengewone omftandigheden geken merkt en door verfchijningen der Goden ge ëerd zijn geworden (p). Wat bier van zij, willen wij als nog niet bellisfen fchoon elk een voor zieh reeds uitfpraak doen zal. Van zijne kindfche jaren is ons weinig met genoeg zame zekerheid bekend ook is het van geen belang voor ons om daar mede ons bezig te houden. Toen hij den ouderdom van veertien jaren bereikt had werd hij door zijnen vader ge zonden naar Tarfusom op de beoefening der welfprekenheid zich toeteleggen. Dan meer dere neiging gevoelende voor de Wijsbegeer te, gaf hij zich, aan deze wetenfchap geheel over en vervoegde zich zestien jaren oud zijnde bij de fekte der Pijthagoreërs Wat hem bewogen hebbe zich zelf opentlijk voor deze fekte te verklaren is ons niet ge- meid geworden doch als wij zijn geheel vol- (0) Indien hij zoo oud gewordan is als men van hem zegt, moet het nagenoeg met de geboorte van den Zaligmaker inval len.— Vid. O le nr. praef. ad Philostr. p. XXXVI. et Chrono!, Pitte ApolL Brueker Hist» Crit. Pllilos. T. 2. p. 101. (p Phi l os tratus Lib, I. c. 4. 5. Fb ilos tratus Lib. I. c. 7,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 172