to J. H. I.OTZK EN H. if- TIJBEÜA9 j ke onthouding heeft geoefend noch wijn dronk noch vleesch atmaar alleen moes kruiden en peulvruchten gebruikte (rj) en zeer ingetogen buiten het huwelijk leefde COl dan hij kan niet ontkennen fchoon hij zijnen held poogt te verdedigen dat veelen hem van buitenfporige wellust befchuldigd hebben eene befchuldiging door h uc an lts ook her haald, volgens wiens berigt zijne voornaam- 11e leerlingen aan de fchandelijkfte ontucht zich overgaven(v). Pkilostratüs verheft de belangeloosheid van apoUosiüi, waar van hij onder anderen berigt dat hij de helft van zijn vermogen gegeven had aan zijnen oudften Broeder en een aanzienKjk gedeelte van de overige helft uitgereikt aan zijne behoeftige bloedverwanten een gering gedeelte Hechts voor zich houdende (if). Die zelfde Berigt- gever kan evenwel niet ontkennendat hij van zekeren Priester duizend drachmen als wa re 't voor reisgeld geëischt heeft Qx). Zoo wij Pbi lostratus L. I. Cap. 8. et pasüm. (O Pbilostratas Lib. I. Cap. 13. Pbilostratas Lib. I. Cap. 13. i>Lucianus in Vita Alex. f. Pfendomanti. iv Pbi 10 s tra tas Lib. i, C. 13. (.t) Pbi l os tra tas Lib. VIII. C. 17. Apollonius bedank te voor't goud maar accepteerde edele gefteentensook 't goud wil-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 174