OVER APOLLONIU8 VAN TIJANA. 85 ren van zekere geheime en bovennatuurlijke kundigheden. Om in deze geheimen ingewijd te worden reisde apollohus naar Indien om de Braminen te bezoeken en naar Per- fien om met de Magi van dat land bekend te worden Op deze zijne reis kreeg hij te Nineve kennis aan zekeren d a m i s die zich bij hem als zijnen tolk aanbood (l). Ik kenwas het antwoord van apollonihs, alle talen, zonder ze geleerd te hebben ja, de gedachten der menfchen zijn mij be- kend Damis zulks horende, viel neder en bad hem aan en was van dien tijd af zijn reisgezelen zijn Lofredenaar.In hoe ver re apo loon 1 os in zijn oogmerk is gedaagd, zoo in Indien als Perfienblijkt ons niet(«); welligt ook dat hij 'er niet vond, het geen hij zocht, en overtuigd is geworden, zulks zij ner gens te vinden (o). Wat hier van zij hij F 3 nam Philoitr. L. I. cup. 18. Pbil 0 str. L. I. c. 19. Pbil os tr. Lib. I. cap. 19, TVi eland V. B. k fchrijft Heiligdat Ap oil* zijn oog merk zelfs om Indie te bezoeken, niet bereikt, maar opgegeven heb- be. Zijn grond hier voor fchijnt. 1. De moeijelijkheid in de Tijdre kening, met welker oplosfing reeds O lear:proleg. p. zicli heeft opgehouden. 2. De geograpbifcbe fouten, weike hij, S. 222. in 't reisverhaal('t zij dan door Damis ye rzonnen't zij door Ap 011. aan dezen ondergedoken) aantoont. O) Ea dan«w door deze overtyping eu 't ondervinden jvst het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 179