VOOREERIGT. 1 ffliddelburg met Iioogstdeszelfs tegenwoor digheid vereeiende zich ook ten Beschermer van het Genootschap geliefde te verklarenen het alzoo de hooge eer mogt hebben van den eerbiedwaardigen Vorsten-Zoon in dezelfde betrekking te erkennen met welke Zijner Majesteits doorluchtige Heer Vader, loflijker nagedachtenis, gedurende eene reeks van ja ren hetzelve wel had gelieven te vereeren. Aanmerkelijke veranderingen, verliezen en aanwinsten van Heeren Directeuren en Leden zijn, sedert de uitgave van het vorig deel, bij het Genootschap voorgevallen: de daar in belangstellende Lezer zal die gereedelijk kunnen kennen, uit vergelijking van de lijst in het genoemde deel voorkomende, met de nieuwe, in dit tweede deel geplaatste naamrol. 's Genootschaps Boekerij is, zoo door aan koop als door Boek-geschenkeaaanzienelijk vermeerderd. De volgende Heeren Schrijvers hebben exemplaren hunner uitgegevene werken ten geschenke ingezonden. A. BONN, A. C.BONN, SCHELTEMA, IJPEIJ, KROM. STRONCK, DE KANTER ,Phil.Z. MMAU, DE mSUPORT, VAN WESTRENEN, A IS

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 17