86 J. H. LOTZE EN H. W. T1JDEMAN, aam de terug reis aan riaar Klein- A/iana al vorens den tempel te Pafos bezocht, en bij des- zelfs Priesteren eenen goeden naam verworven te hebben Zijne verfchijning verwekte allerwegen veel opzienste Ephefe bleef geen handwerkman aan zijn arbeid andere Steden zonden tot hem gezanten om zijnen raad intewinnen of hem derwaards te noodigen. Van Colaphas, Pergamus en andere plaatfen kwamen er godfprakendie aan apollonius het getuigenis gaven, dat hij ingewijd was in de geheimen van hunne tempelwijsheid of kranken tot hem zonden Zijn langdurig verblijf te Ephefe deed zijn naam en aanzien dalen hierom verliet hij deze Stad om el ders zijn zinkend gezag te doen rijzen. Hij bezocht dan Smirna en eenige andere Steden in Afia en vertrok vervolgens naar Grie kenland zich ophoudende te Athene en te Corinthe. Van het geen aldaar door hem ver- rigt zal zijn zullen wij ilraks melding moe ten maken, gelijk ook van het geen voorge vallen isgedurende zijn verblijf te Rome wer- het wezen zij van den blinkenden fchijn, - Iaat zich de zamen- voeging of overgang van dweperij tot bedrog zeer wel verklaren, Wialand Agatbod. II. B. cap. 6. en V. B, cap. 3. S. 343. £j zie ook onder 9. C?) Pbilo s tratas Lib. IIJ. C. 58. (5) &hiUstratus 9 Lib. IV, C» I,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 180