v. SS j. hs lotze en h. w. tijde m4n Het meest belangrijke^ voor het oogmerk de zer Verhandeling, is, in het leven van apol, x. o n i u shet groot aantal wonderendat door hem verrigt zou zijn. Men zal van ons niet vergen, dat wij die alle te zamen mauwkeurig optellen het zal genoeg zijneenige derzel- ven te noemen. Terwijl hij te Smirna zich ophield woedde te Ephefe de Pest. Van hier kwamen 'er tot hem gezanten die hem ba den hij mogt toch fpoedig overkomen en de Stad van die plaag bevrijden Laat ons gaan, fprak afolj.,omius en hij was in dat zelfde oogenblik te Ephefe. Hier riep hij het volk te zaam en het bij een hebbende riep hij het toe heden nog wil ik de Pest ■j, doen ophouden volgt mij in den Schouw burg!"ApofcLONius aldaar een Bede laar ontdekkende beval hem te fteenigen» Kort klaring hiervan vindt men bij Wieland; zie onder X. aant. (g) Volgens Phi l o str. zelf, hield Z) omi ti anusAp o 11 oni as voor een Tovenaar, L. VIL e. 3334. add. L. VIII. c. 3. ook dan was 't geen wonder, datD 0 m it. wanneer hij niet boven alle bijgeloof ver heven washeimelijk wat bang was voor den Manwien hij te ver geefs poogde te verfchrikken. Zie ook Wiel. zelf, S. 254-—25?. Het wonder dat Ap oil. losgelaten oogenblikkelijk drie dagreizen Ver te Puteolic bijDamis weer zou zijn aangekomen Phil. VIII.: 10. kan door App oil. aan dien verfchrikten en ligtgeloovigen Man zijn pp den mouw gefpeld, of, zoo als Wie land liever wil, inbeel ding dezes Mans geweest zijn, in welken blijden droom Ap oil. hem liet, Wish S. 310—312.—, Doch deze dingen behooren eigenlijk eerst tot den volgenden

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 182