ovf.r apotf.ïskios van tijan-a. 89 Kort na de fteeniging als de fteenhoop was weggenomen vond men in plaats van den dooden Bedelaar een grooten dooden hond die was de Daemon der Pestziekte en van dat oogenblik hield de plaag op Te Rome gaf hij aan eene jong geftorvene Bruid die uit een Burgemeesterlijk gedacht afdamde op het oogenblik dat men haar begraven zou het leven weder Behalven veele ande re wonderen die voor het meerderdeel be- ftaan zullen hebbenin het uitwerpen der Dae mons w en het genezen van krankenmo gen wij hier niet onopgemerkt laten dat APOLLONtus ook toekomende dingen zal voorzegd hebbendie met de daad vervuld zijn geworden. Dit zou Keizer vespasiaan be wogen hebben om hem raad te vragen en F 5 op O) Pbilostratus, Lib. IV. c. S, 4, 5- Wielar.d IH. B. 4, 5, S. 167. merkt zeerwel op, dat even deze fnelle too- vel'vlngt maakte dat Damis van dat wonder geen ooggetuige zijn kon.Denkelijk was 'c geheel Verhaal door Pbi10 s tr, opgeraapt uit-het geen de legende vertelde, ter uitlegging van den dollen Hond? (zinnebeeld van de verderfelijke woede der pest) welke gevoegd was bij't beeld aan Ap oil. (volgens zijne Apol. in Lib. VIII. Pb:- lostr.onder de gedaante van Herknies HUxikakos te Ephelen op- gerigt. (u) PbilostratusLib. IV. c. 45haar durfde echterPbi- lostr. zelf niet voor meer dan fchijnüoode optegeven. Dat van dzEmpufe of booze geestdie in Vrouwenfchijn een zijn.er leerlingen beminde, om dien ftraks te verflinden Phil os t r. js. "IV. e.- £5. helden Wiel and zeer geesugop, S. 153«—166,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 183