$>a J. h. 10t21 en e. w. tijd em an, op het vernemen van zoo veele geheime za ken als ap o ll on i us hem ontdekte zou hij uiterst verbaasd zijn geweest (a;), Al ver der, apollonius zou iemand niet alleen van bloedfchande hebben overtuigd, maar ook hem alle de omftandigheden van zijne misdaad ont dekt waarvan niet alléén geene aanwijzingen voorhanden waren maar waarvan zelfs geen getuige hem kon overreden Hij zal te Ephefein het oogenblik, dat domitiaan te Rome vermoord werd zijn dood heb ben aangekondigd z en aan nerva voor zegd hebben dat hij Hechts geduurende een korten tijd, op den Keizerlijken troon zou zit ten De opgenoemde wonderen en voor zeggingen zijn de voornaamfte en wat van dezelve te denken,, zal ons hierna blijken (A). Wij hebben niets meer hier bij te voegen be- O) Pbilostratus Lib. V. Cap. 10. PbilostratusLib. i. C. 7. (2) PbilostratusLib. VIII. C. 25. 16. li i 0 Ca maar eigenlijk Hechts J0. Xipbil inLib. 67. in fine. O) PbilostratusLib. VIII. c. 27. b Wie meer begeert van Apollonius wonderen te lezen kan raadplegen Pbileleutberuslie Ivetius (J. J. Z i m- m er man) de miraculis quee Pijtbagorce Apollonio Ttjanen- fi &c. trïbuuntur, Cap. 3. 10. pag. 25. feqq. ruck erHist Crit.PbilofopbiaT.a. pag. 13 6. feqq. Hu'èt Demonftr. Euan- gel.T.a. pag. 976. feqq.» Witzius Meletem. LeidensDip. 7. pag. n. 275. D. Tie de ma nn Geist der Sptkulativer Pbilofo phie5.C; pag. 118. feqq, Wieland Agatbod.> 3. Bucb.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 184