■3ver apollonius van tij ana <)t behalven dat apollonius in eenen hoo- gen ouderdom geftorven is. De plaats waar hij ftierf is onzeker volgens fommigen zou hij te Creta in den tempel zijnde deze aar de hebben verlaten onder het gejuich van een Choor hemelfche maagdenzingende Ver- laat de Aardega in den Hemel c)" VI. Zoodanig was het leven van apollonius, die geene bijzondere Sekte gedicht (d), geene Leerlingen nagelaten en door niets bijzon ders uitgemunt heeftdan door buitengewo ne daden die hem werden toegefchreven. Dit alléén kan men met regt van hem zeg gen dat hij verfterkt en in meer omloop ge- bragt heeft het Volksgeloof, met betrekking tot de denkbeelden die het koesterde van de verkeering der goden met de Priesters en fommige Wijsgeren van de ingeving der denkbeelden van de wonderen en voorzeg gingen en dus mede den grond gelegd heeft tot de Wijsgerige Magie en Theurgie Hij (tr) Pbilostrasus Lib.VIII. c. dHij had echte* leer- en volgelingen, welke ook nadr zijnen naam genoemt wierden zie Phil os rLib. I. c. 18. L. IV. c. 3i. et c. 37. Lib. V. e. 21. et c. uit. Lib. VIII. c. 21.22. Epist. Ap oil. XI. XIII. (_c Ti idem an nL, c* pag. 122.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 185