100 j. h. tótze en h. w. tijdeman, hij ze door den invloed des Duivels verrigr. hebbe waarom ze hem noemen een Dui vels bunftenaar of houden voor een Tove raar die door den Duivel geinfpireerd is ge weest om het Christendom in zijne geboor te fmoren Sommigen zijn van oordeel, dat apollonius deels door zijne gehei me kundigheden deels door zijne bedriege rijen het een en ander verrigt heeft het welk fcheen de menfchelijke krachten te bo ven te gaan (g). Anderen wederom zijn van oordeel dat Philostratüs ter kwader trouw is te werk gegaan en alles wat hij van apollonius verhaalt, of zelfs verzonnen of ontvangen hebbe van zulkendie al het wonderbare dat hem tóegefchrcven wordt hebben verdigt hNog anderen b eweren aan de eene zijde, dat apollonius die zich als Geestdrijver kenmerktgebruik ma kende van zijne groote natuurkennis, den rol van een bedrieger heeft gefpeeld terwijl zij aan Zie Baron. Annaï. ad. K. C. 68. n. 30 - S3. Js. Ca fa »- ion. ad Vopifc. 1. fupra cit. Cafaab on. Picus Mirandula. H. Grotius. Saw. MarefiusH. BlorusP. D. Hüëty Lloijdde Fleur ij en anderen, aangehaald bij 01* ar. prtefat, ad P b il os tr. p. XXXIV. B ruck er Hist. Cr it. Pb il.ost T. II. p. 141. £00 00k Till etnont, 1. fupra cit. Cudwoftb Sijst. int dl. 7 T. I. p. 3°4- edit. fol. (gZoogedeeltelijk Wits meiet em. Leid. D;sf. 7. 7. en voor al du Pin in Hist, d'jtp oil. tonvaine. dn fausfnsé.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 194