over apollonhjs van tijana. i03 gunftiger of ongunftiger over derzelver waar dij te oordeelen terwijl deze uitflag de op- losfing bepaalde van al dat vreemde en zon derlinge door philgstra tus Van apol lonius geboekt. S IX. Wanneer wij otn dan nu de voorgeflelde vraag te beantwoorden de gefchiedenis van APOLLONius, zelfs ingevolge Hechts van de daadzaken welke zijn lofredenaar en eenige overgebleven levensbefchrijver philostra- t u s vermeldtonbevooroordeeld nagaanzon der voor als nog over hare geloofwaardigheid uitfpraak te doen dan dunkt onsdat wij met reden, de volgende bijzonderheden die het geheele karakter van apollonius ken- fchetzen, mogen vastftellen. Vooreersthij bekleedt onder de Wijsgeren van zijnen tijd eene plaats.Eene eigenlijke Sekte, die zich van de overigen op den duur bleef onderfcheiden heeft hij niet geftichc gelijk wij reeds VI. opmerkten, maar hij heeft omhelsd en voorgeftaan de gevoelens van pjjthagoras. Behalven de bewijzen, hier van te voren aangevoerd, zijn 'er nog voor handen eenige fragmenten uit zijn werk over het leven van pijth agoras, bewaard deels G.-4'.door

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 197