OVER APOLLQNIUS VAN TIJANA ICJ ons nog geene genoegzame gronden zijn voor gekomen om hem eenige bijzondere leer- ftellingen toe te fchrijven of zulke gevoe lens die eenige overeenkomst zouden heb ben met dier die gemeenlijk het Spinozisme heten (r). Ten anderenapoulonius was een Geest drijver een man van eene verhitte inbeel- dingskragtmaar wiens hoofdtoeleg waszich. een groot aanzien te verwerven en zijn naam onflerflijk te makenCO- Zoo wel van het eene als van het andere zijn ons reeds genoeg zame italen voorgekomen II. IV. Het is trouwens onmogelijk dat iemand die door de rede zich laat leiden in Haat is zulke dingen voor te geven, en met eenen zoo hoo- gen vsiaan van zich zeiven bezield te zij nals G 5 wij (O) Conf. Brucker. c. 1. p. ï54-=°IS<S- (O De&e roem en eerzucht, zeif behaging en zucht om anderen te leiden, welke hem, ook van eerften af, en toen zyn oogmerk nog geheel zuiver en dweepend voor 't herftel van 't Menschdom was bezield hebben- worden zeer menfchkundig ontwikkeld er. hem zelve bij herhaling in den mond gelegd door Wieland op vele plagcfen van zi:ien Jigatb o deem onDe geheimenis-kram erij en'i heilig duiftc-r, waarin hij zich zclver. hulde s was hier aan verbondenom op de me nigte beter te kunnen werken van 'teen en ander Z.Wi e la n dS. 45 60 64, 71 139, 234, 235, 247. 338 325. van hier verfmar.d de hii gekunstelde wel fpr ekenheidWiel. s 260. 261. hij wilde krachtiger fpreken, kort af, en als magt hebbende, en Goddeiyk niet als de JSophisten. z. Pinliftr, L, I. C, 17 etc. coll, Euang. "Ylattb. C- 7. in fin. etc,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 199