toorberict. Van leem poel, het werk: de Picturis Etruscorum Het engelsch zendelinggenootschap: Het nieuwe Testament in het Chineeschge drukt te Canton. De Heer p, aceermans: twee Arabische Handschriftenuit de Nalatenschap en ter gedachtenis van wijlen den Wel Eerw. Heer a. kdijpers; met een Nederduitsch Hand schrift aangaande den Persischen Dwingeland Nadir Shah. Mevrouw de Dottarierc meerman: alle de werken van wijlen hareri Echtgenootmet nog een afzonderlijk pourtrait des grooten Mans. Kneppelhout: du fresne du cangf. Glossarium ad scriptorcs media et infima Graeitatis. Idem Lat'initatis. Cjbpbn- tiee Glossarium novum adScriptores medii tevi cum Latinos turn Gallicos. Het koninklijk instituut, hetGe- nootschap pro excolendo jure patriohet Ba- taafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdamhet Heelkundig Genootschap te Amsterdamde Hollandsche Maatschappij van Wetenschappende Neder land.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 20