OVER APOLLONÏUS VAN TIJANA II? tus te verzwakken (jr) anderen echter ver klaren zich tegen dit gevoelen of beftrijden het opzettelijk (r). Het is zoo, 'er is eene in het oog loopende overeenkomst tusfchen de wonderen van Christus en de zoogenaam de van apollonius C«) i maarhet is .ook waar, dat men in het werk van philostra- Tus geene andere fporen vindt, die tot die gedachten leiden. Intuslchen, de overeenkoröft is te groot, is al te zeer in het Q.Qg .loopeii- de, en te fterk doorgezet, om althans p.hi- lostratus van het oogmerk om dus doendeChristus te vernederentekunnen vrijfpreken, dat toenmaals zoo vreemd niet was, gelijk men ziet in de gefchiedenis van vespasianus aan wien men de wonderda dige genezing van Blinden en Lammen heeft toe- gefchreven niet zonder vrij duidelijke fporen van toeleg, 0111 dus de wonderen van jezus te verdonkeren (v). Mogen wij aannemen H 3 dat QsJHaet. 1. e. Ti Hein one, fFit%ius, O 1 ear i os rocker en vele anderebij welken men nog uit de latere kan voegen Cotta t. a, p. 3 tb. bi. 1360, Scbroeck ChristKirchen- Gefcbichtea. d. bl. 265 &c. (f) Ticdemann t. a. p. bl. 3. &c, zijne bewijzen echter gaan lang niet door. Hij fchijnt ook niet genoeg de zaak onderfcheiden te hebben met opzicht tot Ap oil on is Pb i lost ratos. In dit gev oelea ftaan ook Meister s t. a. p. Ha rl g s Bibl. Gr. T. 5. p. 5-43, Men vindt eene zeer naauwkeurige "vergelijking bij Hu et Lé, v Over de wonderen van Fe spafia us verhaalt Sue ton i s ito Vesp. c. 7. voorts zit Scbroeck t, a, p, bl, 2 ufo

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 211