OVER APOLLONIOS VAN TtJANA. 119 ten misieiden met een woordwas hij een man, die een geest van proevend onderzoek bezat? Alle deze bijzonderheden kunnen ge noegzaam en voldoenend worden behandeld, en zijn ook zoo wij vertrouwen volledig genoeg door ons behandeld om het befluic optemaken. Damis was een ligtgeloovig en zwak mensc'n, ongefchikt om daadzaken te beoordeelen, en te partijdig ora een getui genis naar waarheid afteleggen (jv). De an dere vraag dan, met welker beantwoording wij ons moeten Jbezig houden, is van dien aart, dat wij met reden hebben gezegd, zij is bezwaarlijk te beantwoorden. Trouwens, zoo men niet geheel willekeurig en naar eene zoogenoemde hooge krietiek wil te werk gaan, waarvan wij verklaren afkeerig te zijn, H 4 die («O Het karakter vanDamis zelfen dar, hetwelk zijngefchrift, dien ten gevolge moet gehad kebbenen de weinige ftaat, welke mea op hetzelve» al was men van zijne waarheids liefde en goede trouw nog meer verzekerd, zou kunnen maken, zijn uitmuntend befekre- ven door Wielend^ Agatbod. S. B 3, B 8, B 9, 175, 219, 223, 232 enz. een Haaltje, 't welk D. zelfs in zijn gefchrift bewaard,en Pbi lottramsook gelukkig voor ons behouden heeftzal genoeg zijn. Apoll. was bijDomitiaan van zamenzwéring regen herabefchul- digd; hij kiest de partij ('t zij dan, 0111 met onverhoord, door afge zondenen vennoord te worden, of om dat hij berigten had van de heimelijke vrees des Keizers voor hem als eenen Too vera ar) om zich zelf naar Rome ter verantwoording te gaan aanbiedenhii zegt aan Damisik gaa ccne zonderlinge réis ondernemen, en Damis ver» ftaat daaruit'dat Apoll. ais weleer Abaris.deSeijtbopeen bezem- ftok door de lucht zal gaan Vliegen,zie Phil o,str at us, L. VII. c, 10. eer.é'diergelijke wonder-inbceldiug van Duals volgt aid, c, 41.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 213