VOORBERIGT. r landsehe Huishoudeiijlte Maatschappij, en het Legaat van Monnikhof hebben mede'sGenooc- schaps Boekverzameling, door het schenken hunner uitgegevene Werken vermeerderd.— Ook is het Genootschap door Z. E. den Mi nister van Binnenlandsche Zaken namens Z.M. den koning, vereerd met exemplaren van het vervolg der Flora Batava. 's Genootschaps kabinetten van Naturalia, Medailles en Zeldzaamheden, zijn, zoo door aankoop als door geschenken vermeerderd geworden. Onderscheidene voorwerpen der Natuur lijke Historie zijn geschonken door de Hoeren Verdooren van Aspcrenvan den HESPEL, J. F. LAMMESS, de REGERING van Middelburg, denConcherge einwachter en de Erfgenamen van den Heer de v vijt. Medailles door de Hceren P. J. SERLÉ, J. C. DE MARREE, S. DE KOSTER, C. J. SERLÉ, E. DE LANG, BECIUS, GERARD, VIS, MOE NS, DE VRIESE, MODERA, ackermans, den Ridcler vankinsbesgsn en den Concherge einwachter» Zeld-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 21